VPS Servers

HS-1110-SSD

--- Virtual Server HyperV ---
1 vCPU
1 GB RAM
10 GB Disk
1TB Transfer /month
1 IPV4 Adress
Choose OS down below

HS-1220-SSD

--- Virtual Server HyperV ---
1 vCPU
2 GB RAM
20 GB Disk
1TB Transfer /month
1 IPV4 Adress
Choose OS down below

HS-1450-SSD

--- Virtual Server HyperV ---
1 vCPU
4 GB RAM
50 GB Disk
1TB Transfer /month
1 IPV4 Adress
Choose OS down below

HS-2650-SSD

--- Virtual Server HyperV ---
2 vCPU
6 GB RAM
50 GB Disk
1TB Transfer /month
1 IPV4 Adress
Choose OS down below

HS-2880-SSD

--- Virtual Server HyperV ---
2 vCPU
8 GB RAM
80 GB Disk
1TB Transfer /month
1 IPV4 Adress
Choose OS down below

HS-4880-SSD

--- Virtual Server HyperV ---
4 vCPU
8 GB RAM
80 GB Disk
1TB Transfer /month
1 IPV4 Adress
Choose OS down below

HS-88100-SAS

--- Virtual Server HyperV ---
8 vCPU
8 GB RAM
100 GB Disk
1TB Transfer /month
1 IPV4 Adress
Choose OS down below

HSC-1110-SSD

--- Clustered Virtual Server HyperV ---
1 vCPU
1 GB RAM
10 GB Disk
1TB Transfer /month
1 IPV4 Adress
Choose OS down below

HSC-1220-SSD

--- Clustered Virtual Server HyperV ---
1 vCPU
2 GB RAM
20 GB Disk
1TB Transfer /month
1 IPV4 Adress
Choose OS down below

KSC-1110-SSD

--- Clustered Virtual Server KVM ---
1 vCPU
1 GB RAM
10 GB Disk
1TB Transfer /month
1 IPV4 Adress
Choose OS down below

HSC-1450-SSD

--- Clustered Virtual Server HyperV ---
1 vCPU
4 GB RAM
50 GB Disk
1TB Transfer /month
1 IPV4 Adress
Choose OS down below

KSC-1220-SSD

--- Clustered Virtual Server KVM ---
1 vCPU
2 GB RAM
20 GB Disk
1TB Transfer /month
1 IPV4 Adress
Choose OS down below

HSC-2650-SSD

--- Clustered Virtual Server HyperV ---
2 vCPU
6 GB RAM
50 GB Disk
1TB Transfer /month
1 IPV4 Adress
Choose OS down below

KSC-1450-SSD

--- Clustered Virtual Server KVM ---
1 vCPU
4 GB RAM
50 GB Disk
1TB Transfer /month
1 IPV4 Adress
Choose OS down below

HSC-2880-SSD

--- Clustered Virtual Server HyperV ---
2 vCPU
8 GB RAM
80 GB Disk
1TB Transfer /month
1 IPV4 Adress
Choose OS down below

KSC-2650-SSD

--- Clustered Virtual Server KVM ---
2 vCPU
6 GB RAM
50 GB Disk
1TB Transfer /month
1 IPV4 Adress
Choose OS down below

HSC-4880-SSD

--- Clustered Virtual Server HyperV ---
4 vCPU
8 GB RAM
80 GB Disk
1TB Transfer /month
1 IPV4 Adress
Choose OS down below

KSC-2880-SSD

--- Clustered Virtual Server KVM ---
2 vCPU
8 GB RAM
80 GB Disk
1TB Transfer /month
1 IPV4 Adress
Choose OS down below

HSC-88100-SSD

--- Clustered Virtual Server HyperV ---
8 vCPU
8 GB RAM
100 GB Disk
1TB Transfer /month
1 IPV4 Adress
Choose OS down below

KSC-4880-SSD

--- Clustered Virtual Server KVM ---
4 vCPU
8 GB RAM
80 GB Disk
1TB Transfer /month
1 IPV4 Adress
Choose OS down below

KS-1110-SSD

--- Virtual Server KVM ---
1 vCPU
1 GB RAM
10 GB Disk
1TB Transfer /month
1 IPV4 Adress
Choose OS down below

KSC-88100-SSD

--- Clustered Virtual Server KVM ---
8 vCPU
8 GB RAM
100 GB Disk
1TB Transfer /month
1 IPV4 Adress
Choose OS down below

KS-1220-SSD

--- Virtual Server KVM ---
1 vCPU
2 GB RAM
20 GB Disk
1TB Transfer /month
1 IPV4 Adress
Choose OS down below

KS-1450-SSD

--- Virtual Server KVM ---
1 vCPU
4 GB RAM
50 GB Disk
1TB Transfer /month
1 IPV4 Adress
Choose OS down below

KS-2650-SSD

--- Virtual Server KVM ---
2 vCPU
6 GB RAM
50 GB Disk
1TB Transfer /month
1 IPV4 Adress
Choose OS down below

KS-2880-SSD

--- Virtual Server KVM ---
2 vCPU
8 GB RAM
80 GB Disk
1TB Transfer /month
1 IPV4 Adress
Choose OS down below

KS-4880-SSD

--- Virtual Server KVM ---
4 vCPU
8 GB RAM
80 GB Disk
1TB Transfer /month
1 IPV4 Adress
Choose OS down below

KS-88100-SSD

--- Virtual Server KVM ---
8 vCPU
8 GB RAM
100 GB Disk
1TB Transfer /month
1 IPV4 Adress
Choose OS down below